English language

Podmínky předprodeje

 1. Podmínky předprodeje jízdenek (ať už klasických jízdenek zakoupených v "kamenných" kancelářích AMSBUS nebo e-jízdenek zakoupených prostřednictvím internetu na adrese www.e-jizdenka.cz) včetně zajištění míst k sezení v autobusech tak, jak jsou níže uvedeny, tvoří neoddělitelnou součást přepravní smlouvy mezi cestujícím a dopravcem provozujícím příslušný autobus (dále jen dopravce). Jejich zakoupením cestující přistupuje na tyto podmínky.
 2. Jízdenka je dokument, který potvrzuje uzavření smlouvy mezi cestujícím a dopravcem. Cestující ji obdrží po uhrazení příslušného jízdného a je povinen ihned zkontrolovat správnost všech údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Cestující bude přepraven, pokud se při nástupu do vozu prokáže platnou jízdenkou, u jízdenek na jméno se cestující musí prokázat i osobním dokladem. Jízdenku je třeba uschovat po celou dobu jízdy pro případnou kontrolu.
 4. Jízdenka platí pro cestu mezi zastávkami uvedenými na jízdence, jízdenka na pevný termín pouze na spoj, datum a čas odjezdu na ní uvedené, OPEN jízdenka pro jednotlivou cestu nejpozději do data její platnosti, pokud bude v daném autobusu volno.
 5. Odjezdy a příjezdy na jízdenkách jsou uváděny v místním čase.
 6. Neobsadí-li cestující místo nejpozději do odjezdu nebo nemůže-li z celních nebo pasových důvodů pokračovat v jízdě, ztrácí nárok na přepravu bez náhrady.
 7. Za jízdenky poškozené, zničené, ztracené nebo zcizené se náhrada neposkytuje.
 8. Jízdenky lze vrátit nejpozději v termínech a se srážkami stanovenými dopravcem, které jsou na jízdenkách uvedené. Klasické jízdenky pouze v prodejní době kanceláře a e-jízdenky pouze prostřednictvím internetové aplikace e-AMSBUS.
 9. Podmínky pro přepravu zavazadel a zvířat stanoví dopravce, cestující se na ně může informovat na pokladnách AMSBUS.
 10. Pokud cestující jízdenku nepoužil proto, že příslušný spoj byl zrušen nebo opožděn na odjezdu o více než 30 minut, bude mu jízdné vráceno beze srážky.
 11. Za průběh přepravy odpovídá dopravce. Cestujícímu nevzniká nárok na úhradu případných škod způsobených zpožděním spoje nebo jeho zrušením.
 12. Předprodej vnitrostátních linek na území ČR se řídí vyhláškou MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu platnou od 1.7.2000. Analogicky předprodej vnitrostátních linek na území SR se řídí zákonem Národní rady Slovenské republiky o cestnej doprave č. 168/1996.